Szerzőink

Szerzőink

A lista szerzőinknek a legutolsó Sic Itur ad Astra-publikációjuk idején aktuális adatait tartalmazza.

 

Acsády Judit acsady.judit@tk.hu

Szociológus, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási területei közé tartozik a nőmozgalmak, nőszervezetek története, a nőemancipáció folyamatának kérdései, a gondoskodásetika, újabban a fenntarthatóság, a nemek és a klímaváltozás története.

Andor Anna Kláraandorannaklara@gmail.com

2020-ban végzett az ELTE BTK Kulturális örökség tanulmányok mesterképzésén, jelenleg az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktori képzésének hallgatója. Kutatási területe a 20. századi népi-kulturális mozgalmak, a népi kultúra, az örökségesítés és a nemzetépítés viszonya.

Arkhely Fruzsina arkhely.fruzsina2@gmail.com

Az ELTE TDI Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Programjának doktorandusza. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának szakmai referense. Kutatási területe a szellemi kulturális örökség szerepe a lokális identitásépítésben és a helyi közösségfejlesztésben.

Arruzza, Cinzia arruzzac@newschool.edu

Filozófus, a New York-i New School for Social Research egyetemi docense, feminista aktivista, kutatási területe a marxista feminizmus.

Balázs István Miklós balazs19istvan92@gmail.com

Történész, 2016-ban szerzett diplomát az ELTE BTK történelem mesterszakán. 2022-ben abszolvált az ELTE TDI Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztika Doktori Programján. 2022-től a Lengyel Kutatóintézet és Múzeum igazgatója.

Balogh Róbertrbalogh2015@gmail.com

2008-ban végzett a Debreceni Egyetem történelem és politológia szakán, majd az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténet Programjában folytatott doktori tanulmányokat. 2011 és 2013 között az indiai Jawaharlal Nehru University-n tanult az indiai állami ösztöndíjprogram keretében. 2018-tól a DE BTK Néprajzi- és Történelmi Doktori Iskolájának hallgatója, disszertációját „Az erdészet lehetséges történészi értelmezései. Tudományos tudás, erdők, politika és kommodifikáció Magyarországon, 1860–1975” címmel írja. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetében futó „A tájkép megismerésének és átalakításának gyakorlatai Magyarországon és a Balkánon, 1850–1945” kutatócsoport tagja.

Bankó Erzsébet banko.erzsebet@gmail.com

Az ELTE ITDI Germanisztika Doktori Programjának hallgatója, kutatási területe a kortárs német irodalom generációs regényeinek történelemábrázolása.

Bari László BenceBari_Bence@phd.ceu.edu

A CEU doktorandusz hallgatója (Department of History, Comparative History Program), a CEU Bibó István Szabadegyetem egyik alapító tagja.

Baros-Gyimóthy Eszter Mártaeszgyimothy@gmail.com

A Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltárának levéltárosa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Társadalom- és Életmódtörténeti Műhelyének doktorjelöltje. Kutatási területe a történeti demográfia. Doktori disszertációjában a 18. századi csetneki evangélikus anyakönyveket dolgozza fel családrekonstitúciós módszerrel.

Bálega János Miklósjmbalega@gmail.com

Alap- és mesterszakos diplomáit az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte, történelem és Közép-Európa tanulmányok szakon. Jelenleg az ELTE BTK Művelődéstörténeti Tanszékének doktorandusza. Kutatási területei a kelet-európai modernizmusok, a Szolidaritás mozgalom és a morális nyugtalanság kapcsolata és együttes hatása a társadalomra és a filmes közegre, továbbá a 20. század eleji menekültválságok Magyarországon.

Báti Anikóbati.aniko@btk.mta.hu

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajzudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. A Magyar Néprajzi Társaság elnökségi titkára, az Ethnographia folyóirat szerkesztője és az Életmód és Tradíció kötetek sorozatszerkesztője. Kutatási területe a recens táplálkozáskultúra, azon belül is aktuális témája a gyermekközétkeztetés. A gyermek-közétkeztetés társadalmi beágyazottsága: kérdések és lehetőségek interdiszciplináris NKFIH kutatócsoport vezető kutatója.

Bělohradský, Václav

Cseh filozófus és szociológus. 1970-től a 2010-es évekig Olaszországban élt, ahol a Trieszti Egyetem politikai szociológia szakán oktatott. A közép-európai posztmodern fordulat kutatója, a biocentrizmus képviselője.

Bernard, FlorisFloris.Bernard@ugent.be

Bizantinológus, a Genti Egyetem Irodalomtudományi Tanszékének docense. Kutatási területe a bizánci irodalom és értelmiség.

Bezsenyi Tamás

Az ELTE BTK Atelier doktorjelöltje, az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszékén doktorandusz, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán pedig tanársegéd. Kutatási területe a 20. századi magyar bűnözéstörténet, különös tekintettel a szocializmus és a rendszerváltás utáni időszak gazdasági és szervezett bűnözésére.

Béresi Ákos

Az ELTE BTK történelem mesterképzésén diplomázott 2017-ben, jelenleg az ELTE Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjának doktorandusza. 2007 óta szabadúszó fordítóként dolgozik.

Bhattacharya, Tithitbhattac@purdue.edu

A Purdue Egyetem Délkelet-ázsiai Történelem Tanszékének professzora, feminista aktivista, kutatási területei közé tartozik a 19. századi oktatástörténet, az iszlamofóbia, az iszlám és a nők kapcsolata.

Biró Bencevincentiusbiro@gmail.com

Történész és idegenvezető, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság tagja, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola Társadalom- és Életmódtörténeti Műhelyének doktorandusza. Disszertációját Thurzó György nádor politikai tevékenységéből és családi életéből írja, doktori kutatása kora újkori politikai viszonyokra fókuszál; kutatási területe emellett a mindenkori magyar–szláv kapcsolatokra, nemzetiségi és kisebbségi életpályákra és az emlékezetpolitikára is kiterjed.

Bodnár-Király Tiborbokiti@gmail.com

Eszmetörténész, posztdoktor (Ernst Mach), az Österreichische Akademie der Wissenschaften (Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte) vendégkutatója, kutatási területe a felvilágosodás politika- és államtudományi diskurzusa.

Bolgár Dániel

2015-ben szerzett doktori fokozatot az ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjában. Az ELTE BTK Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszékének tanársegédje.

Boltanski, Luc

Napjaink egyik legjelentősebb francia szociológusa, a párizsi EHESS professzora.

Bódai Dalma bodaidalma@gmail.com

Történész–muzeológus, a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum munkatársa, egyben az ELTE TDI doktorjelöltje. Kutatási témája Thurzó György nádor udvara, hatalmi és politikai reprezentációja, illetve családi és társadalmi kapcsolati hálózata.

Bödők Gergely bodok.gergely@clioinstitute.hu

A Clio Intézet társügyvezetője. Érdeklődési területe az első világháború mindennapjainak története, a Tanácsköztársaság, a hazai vörös- és fehérterror és Magyarország román megszállásának története.

Breiger, Ronald L.

Szociológus, hálózatkutató, az arizonai egyetem professzora.

B. Székely Dorottya Piroskaszekelypiri20@gmail.com

Az ELTE TDI Kora Újkori Magyar Történelem Doktori Programjának doktorandusza. Érdeklődésének középpontjában a kora újkori egyház- és társadalomtörténet, valamint a barokk művészet áll. Kutatása Szelepcsényi György esztergomi érsek politikai tevékenységére, kapcsolatrendszerére és művészethez való viszonyára koncentrál.

Czeferner DóraCzeferner.Dora@abtk.hu

A Történettudományi Intézet Horthy-korszak témacsoportjának tudományos segédmunkatársa. Kutatási területe az osztrák–magyar polgári-liberális, feminista mozgalom fejlődése és sajtója, a Feministák Egyesületének története, valamint Schwimmer Rózsa élete és munkássága.

Csák Krisztina Csilla

Történész, a római La Sapienza Egyetem PhD hallgatója.

Cserhalmi Péter ● fritz.cserhalmi@gmail.com

Az ELTE BTK történelem mesterszakos hallgatója, a Történeti Kollégium tagja. Kutatási területe az első világháború magyar hadirokkantak társadalmi csoportjának története. 

Csicsics Annacsannabt@gmail.com

Az ELTE TDI Atelier Európai Historigráfia és Társadalomtörténet Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási területe a kulturális örökség és a siketek magyarországi társadalomtörténete.

Csiszár Gábor

Irodalomtörténész, kutató- és vezetőtanár az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumában. Az ELTE magyar, földrajz és eszperantó szakjain végzett, 2009-ben itt doktorált irodalomtudományból. Főbb kutatási területei Ady és Faludy György életműve.

Csunderlik Péter csunderlik.peter@btk.elte.hu

Az ELTE Bölcsészettudományi Karának egyetemi adjunktusa, a Politikatörténeti Intézet tudományos munkatársa. Történészi szakterülete a historiográfia, a baloldali radikális mozgalmak története és a Tanácsköztársaság emlékezete.

Deméné Mohay Borbálamohybori@gmail.com

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium történelemtanára és az ELTE ITDI Magyar és európai felvilágosodás programjának harmadéves hallgatója. Kutatásának központjában a 18. században megváltozott természetszemlélet esztétikatörténeti vonatkozásai, illetve az angolkert mint stílus, tájélmény és eszmeiség magyarországi recepciója áll. Doktori témája Széchényi Ferenc cenki kertje, amit számos különböző megközelítéssel, módszerrel – a kert külső jegyeit, funkcióit, használatát és a főúr kert(ek)ről/természetről vallott elképzeléseit, elveit egyaránt szem előtt tartva – tanulmányoz.

Dupcsik Csabadupcsik@t-online.hu

A Károli Gáspár Református Egyetemen docense, a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, a Socio.hu – Társadalomtudományi Szemle alapító főszerkesztője, 2014-től szerkesztője. Kutatási területei: tudás- és tudományelmélet, a társadalomelmélet és a társadalomtörténet kondomíniuma, kisebbségszociológia, mindenekelőtt a magyarországi romák kutatása, a család és gender szociológiája.

Egry Gáboregrygabor@phistory.hu

Történész, az MTA doktora, a Politikatörténeti Intézet Tudományos Osztályának főigazgatója. Fő kutatási területe a kisebbségek és a nacionalizmus Közép- és Kelet-Európában a 19–20. században, különös tekintettel a két világháború közti Erdélyre és annak regionalista irányzataira. Birodalmi átmenetek helyi kontextusban című kutatási projektjét az OTKA támogatja, ennek Közép-Európára kiterjesztett változatával 2017-ben elnyerte az Európai Kutatási Tanács (ERC) Consolidator Grantjét.

Egyed Reginaegyedregina07@gmail.com

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának hatodéves hallgatója angol–történelem osztatlan tanári szakon. Emellett tagja az Eötvös József Collegium Történész és Angol–Amerikai műhelyeinek is. Kutatási területe a 14–16. századi angol kultúr- és mentalitástörténet, ezen belül pedig a városi ünnepségek vizsgálata.

Erdős András Patrik ● erdandrasp@gmail.com

Történész, nemzetközi kapcsolatok elemző, az ELTE TDI Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjának hallgatója. Disszertációs témája az 1919- es Tanácsköztársaságot követő kommunistaperek vizsgálata. Történészként fő kutatási területe az 1918–1921 közötti forradalmi/átmeneti időszak Magyarországon; nemzetközi kapcsolatok elemzőként a Nyugat-Balkán országaival foglalkozik, különös tekintettel Albániára.

Erdős Zoltán

2008-ban végzett a Pécsi Tudományegyetem filozófia–történelem szakán, jelenleg az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Fő kutatási területe a 17. századi erdélyi puritanizmus története, de tanulmányai érintették a kora újkori magyar politikai eszmetörténet és a társadalmi nyilvánosság szerkezetének több részletkérdését is.

Eszik Veronika

Az ELTE BTK francia nyelv és irodalom szakán 2011-ben, történelem szakán 2012-ben végzett. 2015-ben szerzett abszolutóriumot az ELTE BTK Atelier doktoranduszaként. Kutatási területei a 19. század végi Horvátország társadalmi térhasználata, szimbolikus geográfiája, illetve a modernizáció és nemzetépítés kapcsolata a horvát–magyar kiegyezés teremtette viszonyok között.

Farkas Flórafarkasfloora@gmail.com

Az ELTE BTK ötödéves magyar–latin tanárszakos hallgatója, a késő középkori latin filológia mellett elsősorban a magyar- és latintanítás módszertana érdekli.

Farkas Tamás tamasfarkas1987@gmail.com

Az ELTE filozófia szakán diplomázott 2012-ben, majd a CEU Nationalism Studies programján szerzett mesterszakos diplomát. Érdeklődésének homlokterében elsősorban az orvoslás és az egészségügy történetével kapcsolatos területek, illetve ös - szehasonlító egészségpolitikai kutatások állnak. Recenziói és tanulmányai jelentek meg többek között a BUKSZ-ban, az Esély Társadalom- és Szociálpolitikai Folyóiratban és a Demográfiai Szemlében.

Fazekas Zsuzsanna ● susieliom@gmail.com 

Újságíró és történész, az ELTE TDI Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktorandusza. Fő kutatási területe a nemzeti emlékezet alakulása és különösen a nemzeti ünnepek kérdése.

Fábián Borbála

Történész.

Fitzpatrick, Matthew P.matthew.fitzpatrick@flinders.edu.au

Az ausztráliai Flinders University professzora. Kutatási területe az internacionális történelem, különös tekintettel a német és az európai történelemre, továbbá az európai imperializmusra, valamint a német liberalizmusra és nacionalizmusra. A Central European History folyóirat szerkesztőségi tagja.

Fraser, Nancyfrasern@newschool.edu

Filozófus, kultúratudós, a New York-i New School for Social Research professzora, kutatási területe a feminista társadalom- és politikaelmélet.

Frauhammer Krisztinafrauhammer.kr@gmail.com

Néprajzkutató, a SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológia Tanszékének tudományos munkatársa. Kutatási témái: folklór, népi vallásosság és a mindennapok vallásossága, női spiritualitás, nők az egyházban.

Fülöp Márton

Az ELTE BTK Modernkori Magyarország Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási területe a 19–20. századi magyar és német nyelvű sajtó-, bűnözés- és mentalitástörténet.

Giubilini, Albertoalberto.giubilini@philosophy.ox.ac.uk

Filozófus, az Oxfordi Egyetem kutatója, kutatásai a bioetika különböző problémaköreire fókuszálnak (többek között az oltásetika, az eutanázia vagy a szervátültetés kérdéseire).

G. Szabó Saroltagszabosarolta1@gmail.com

Szerkesztő, kulturális újságíró. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom mesterszakán Karinthy Ferenc korai prózáját kutatta, továbbá Rákosi emlékezetpolitikáját, a magyarországi szamizdatirodalmat és a rendszerváltozás előtti művészeti-irodalmi folyóiratok körét. Falfirka – Irodalom a szerzők hangján című irodalmi programsorozatával az olvasást népszerűsíti.

Gyebnár Kristóf ● gyebnar.kristof@gmail.com 

Felsőfokú tanulmányait az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jogelőd intézményeiben végezte, 2018-ban történelem alapszakos bölcsész, 2020-ban okleveles történész diplomát szerzett. 2020-tól az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. Kutatási területe az észak- magyarországi régió, ezen belül Nógrád és Heves vármegye 20. századi története. Elsősorban a korszak politikai átmeneteinek a helyi közéletre és lokális társadalomra gyakorolt hatásával foglalkozik. 2022 szeptembere óta a Magyar Nemzeti Levéltár Heves Vármegyei Levéltárának segédlevéltárosa.

Gyönki Viktóriagy.viktoria.86@gmail.com

Az ELTE TDI doktorjelöltje, jelenleg a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ történésze, muzeális gyűjteményi referense. Fő kutatási területe Skandinávia középkori történelme, ezen belül a középkori izlandi sagák, Izland és a Norvég Királyság viszonya, középkori izlandi és norvég jogi szövegek összehasonlító vizsgálata, a kitaszítás és a váltságfizetés gyakorlata.

Halmágyi Miklós ● miklos8012@gmail.com

2005-ben végzett történelem, valamint magyar nyelv és irodalom szakokon a Szegedi Tudományegyetemen, 2013-ban ugyanitt védte meg PhD értekezését. Kutatásai az első ezredforduló korára, művelődés- és társadalomtörténeti témákra koncentrálnak.

Hatos Pál hatos.pal@uni-nke.hu

A Szent István Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Karának egyetemi docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közép-Európa Intézetének tudományos főmunkatársa. Kutatási területe a 20. század első felének magyar egyház-, eszme- és politikatörténete.

Háber Kornélhaber.kornel@gmail.com

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett történelem alapszakon, jelenleg Budapest Főváros Levéltárának munkatársa. Kutatási érdeklődése a 19. század végi és a 20. század eleji magyar baloldal története.

Heltai Gyöngyi heltaigy@hotmail.com

Színháztörténész, 2017 és 2020 között Kanadában a University of Alberta magyar vendégtanára volt, 2021-től a Vietnámi Nemzeti Egyetem magyar vendégtanára.

Horváth Dávid Boldizsár

2008-ban szerezte meg történészi és történelemtanári diplomáját az ELTE BTK-n és az ELTE PPK-n. 2009 és 2011 között az MTA TTI („Kosáry-féle”) Bibliográfia csoportjának munkatársa volt. Fő érdeklődési területe a rendszerváltás utáni hazai választások.

Hódosy Annamáriahodosy.annamaria@gmail.com

Az SZTE Vizuális Kultúra és Irodalomelmélet Tanszékének adjunktusa. Tagja volt a posztstrukturalista irodalomelméletet Magyarországon népszerűsítő deKON csoportnak (1992–2004). Jelenleg a tömegfilm és a populáris kultúra trendjeinek elemzésével foglalkozik, fő kutatási területe az ökokritika és a(z öko) feminizmus. Számos tanulmánya jelent meg a deKON Könyvekben az Ictus/ JATE   Irodalomelméleti   Csoport   gondozásában, a Literatura és a Tiszatáj folyóiratokban és a TNTeF és az Apertúra, Film-Vizualitás-Elmélet e-folyóiratban.

Hooker, Claire

Történész, szociológus, a sydney-i egyetem docense, kutatási területei: tudományszociológia, egészségszociológia és -politika, Ausztrália orvostörténete.

Horváth Márkpurplemark@hotmail.com

Budapesten élő esztéta és filozófus, az Absentology és a Poli-P társalapítója. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófia Intézetének doktorandusza. Kutatási területe a poszthumanizmus, a spekulatív realizmus, a virtualitás és digitalizáció, valamint a sötét ökológia és az antropocén. Számos nemzetközi és hazai konferencián adott elő, valamint folyóiratokban publikált. Legutóbbi kötetei: Az eltűnés intenzitásai (Lovász Ádámmal), A valóság visszatérése (Losoncz Márkkal és Lovász Ádámmal), A poszthumanizmus változatai (Lovász Ádámmal és Nemes Z. Márióval).

Hrestyákné Hajdu Edit ● h.editke96@gmail.com 

Kárpátaljai történész. Alap- és mesterszakos tanulmányait a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán végezte történelem szakon. Az ELTE BTK TDI Modernkori Magyarország Doktori Programjának doktorvárományosa.

Huszti-Szlama Gabriella Zsófiazsofi.szlama@gmail.com

A Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Kommunikációtudományi Doktori Iskolájának hallgatója. Érdeklődési köre a 19–20. századi divat története, kutatási témája a női nadrágviselet reprezentációja különböző típusú sajtóorgánumokban 1896 és 1914 között.

Jancsovics Fanni ● jancsovics.fanni@gmail.com

Az ELTE BTK történelem mesterszakos, ókortörténet szakirányos hallgatója. Kutatási területe az Augustus-kori történetírás, azon belül Titus Livius műve, illetve Livius szerzői magatartása.

Judson, Pieter M. pieter.judson@eui.eu

Történész, 2014 óta a firenzei Európai Egyetemi Intézet Történelem Tanszékének oktatója. Korábban a pennsylvaniai Swarthmore College-ban tanított. Kutatási területe Közép-Európa Habsburg történelme. 2016-ban The Habsburg Empire: A New History címmel nagysikerű kötetet jelentetett meg. Tíz évig volt az Austrian History Yearbook szerkesztője. A Közép-Európai Történeti Társaság (CEHS) elnöke.

Juhász Balázsjuhasz.balazs@btk.elte.hu

Történelem és olasz szakos egyetemi tanulmányait az ELTE-n végezte, ahol 2015 áprilisában szerezte meg a doktori fokozatot. 2015 februárjától az ELTE Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékén oktat. Kutatási területe a katonapolitika és a katonadiplomácia, illetve a nemzetközi kapcsolatok története a 20. század első felében.

Kacziba Péter

Történész, a PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszékének adjunktusa.

Kalinyin, Ilja

A Szentpétervári Állami Egyetem docense. A korai szovjet-orosz szellem- és kultúrtörténet kutatója. Érdeklődése leginkább a szovjet szubjektum önprofilírozására és Oroszország történelem- és kultúrpolitikájára irányul, beleértve a posztszovjet térség társadalmi és kulturális átalakulását, a modernizáció és a demodernizáció dialektikáját, de a kortárs orosz identitáspolitikát is.

Kappanyos Ilonakappanyosilona@gmail.com

Az ELTE TDI Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjának PhDhallgatója. Oxfordban és Kentben szerzett diplomát történettudományból, kutatási területe a Kádár-kor társadalomtörténete, azon belül a védőnői hálózat működése és átalakulása.

Katona Csete

A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának doktorjelöltje. Kutatási területei: a középkori skandináv társadalom és a vikingek kelet-európai expanziója.

Kántor Barbarakantor.barbara@catapult.hu

Kulturális antropológus, kutatási területe az alkalmazott társadalomtudományi tudás üzleti alkalmazhatósága, a kortárs fogyasztói kultúra trendjei.

Kárpáti Attila István

2014-ben végzett az ELTE történelem mesterszakán. Jelenleg az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola „Művelődéstörténet” programjának hallgatója. Kutatási témája Wesselényi Miklós élete és kapcsolatrendszere.

Kertész Noémi noemikertesz@hotmail.com

Az ELTE magyar–lengyel szakán végzett, 1995 óta a Miskolci Egyetem oktatója, érdeklődése középpontjában a 19–21. századi lengyel irodalom és a közép-európai kultúrák állnak. Gdańsk múltja és irodalma műfordítói és kutatói munkásságában egyaránt meghatározó szerepet játszik.

Keszeg Annakeszeg.anna@mome.hu

Kultúrakutató, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem habilitált egyetemi docense, illetve a Babeş-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa. Kutatási területe a kortárs divat- és öltözködéskultúra médiareprezentációi.

K. Horváth Zsolt

Történész, az ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének adjunktusa. Kutatási területe a kulturális formák és gyakorlatok társadalomtörténete a 20. századi Európában.

Kiss Zsombor zsombork185@gmail.com

Az ELTE BTK abszolvált történészhallgatója modern magyar történelem szakirányon. Jelenlegi kutatásainak középpontjában a rendszerváltás folyamatainak helyi vetületei állnak, különös tekintettel a helyi sajtó pluralizációjára és a lokális párt- és civil szerveződésekre.

Kollár János Miklós janosmikloskollar@gmail.com

Mesterszakos diplomáját az ELTE BTK Közép-Európa Tanulmányok szakán szerezte, jelenleg az ELTE TDI Művelődéstörténeti Doktori Programjának hallgatója. Az 1918 őszétől induló menekültválság történetét kutatja, különös tekintettel Debrecen és Hajdú vármegyére. Jelenleg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának munkatársa.

Koloh Gáborkoloh.gabor@btk.elte.hu

Az ELTE BTK Tématerületi Kiválósági Program Közösségépítés: család és nemzet, hagyomány és innováció kutatás kutatócsoport tudományos segédmunkatársa, az ELKH-SZTE-ELTE Globalizációtörténeti Kutatócsoport tudományos munkatársa, az ELKH BTK Lendület Tíz Generáció Munkacsoport megbízott kutatója, az ELTE óraadó tanára. Kutatási területe a 18–20. századi magyarországi történeti munkaerőgazdaságtan és történeti antropológia.

Konok Péterkonokp@gmail.com

Történész, szakterülete a munkásmozgalom története.

Koselleck, Reinhart

A 20. század második felének egyik legjelentősebb német történésze és gondolkodója. Legismertebb munkái az Otto Brunnerrel és Werner Conzével közösen szerkesztett fogalomtörténeti enciklopédia (Geschichtliche Grundbegriffe), valamint a magyarul is olvasható Elmúlt jövő. A történeti idők szemantikája.

Kovács Dórakovacs.dori93@gmail.com

2017-ben végzett az ELTE BTK történelem mesterképzésén, jelenleg az ELTE BTK Művelődéstörténeti Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási területe Szabolcs és Szatmár vármegyék 16. század végi társadalomtörténete, különös tekintettel ecsedi Báthory István országbíró földesúri famíliájára.

Kovács Enikőkovacsenimail@gmail.com

Az ELTE TDI doktorjelöltje. Kutatási területe a középkori magyar pénztörténet.

Kovács Jankakovacs.janka@abtk.hu

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének posztdoktor kutatója. Angol és történelem szakos tanulmányait az ELTE-n végezte. Kutatási területe a pszichológia és a pszichiátria 18–19. századi története.

Krausz Katinka katinka.krausz@gmail.com

Az ELTE ITDI doktorandusza, mesterszakos diplomáját az ELTE BTK anglisztika mesterszakának angol irodalom specializációján szerezte. Kutatási területe a kortárs kanadai irodalom, ezen belül Margaret Atwood regényei, illetve a fényképek szerepe és működése az irodalmi szövegekben.

Kriston Dorottya

Olasz–történelem szakos tanár, a PPKE Irodalomtudományi Doktori Iskola PhD hallgatója.

Kurucz Benjáminbenjaminkurucz5@gmail.com

A PPKE BTK Történettudományi Intézetének mesterszakos hallgatója, kutatási területe a 19. századi konzervatív modernizációs paradigma.

Laczó Ferencf.laczo@maastrichtuniversity.nl

A Maastrichti Egyetem docense, szakterülete a modern és jelenkori Európa, elsősorban Közép- és Kelet-Európa története.

Lafferton Sárasara.lafferton@gmail.com

Az ELTE BTK és az École des Hautes Études en Sciences Sociales doktorandusz hallgatója, kutatási területe a 20. századi francia politikai gondolkodás, intellectual history és értelmiségtörténet.

Lajos Máté lajosmateelte@gmail.com

Történelem és horvát szakos tanulmányait az ELTE-n végezte, jelenleg az ELTE TDI Kelet-európai Történelem Doktori Programjának abszolvált hallgatója. Doktori kutatásában az Usztasa – Horvát Forradalmi Szervezettel foglalkozik.

Lászlófi Violavijjola@gmail.com

A párizsi École des Hautes Études en Sciences Sociales és az ELTE TDI Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási területe a pszichotudományok története, valamint a biopolitika, az orvosok és az orvosi tudás társadalmi szerepe az államszocialista Magyarországon.

Leichter Lillalelraab@gmail.com

Az ELTE ITDI abszolvált doktorandusza, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. Főbb érdeklődési területei közé tartoznak a kirekesztés mindenkori gyakorlatai. Doktori kutatásának témája a zsidó és nem-zsidó kapcsolatok változó reprezentációja a századforduló vidéki közösségeinek lokális sajtóanyagában. Ezzel párhuzamosan 2021 óta szociális segítőként egy Pest megyei romatelepen dolgozik.

Lengyel Nóranoralengyel7@gmail.com

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen végzett történelemtanár–magyartanár mesterképzésen, jelenleg az ELTE TDI Modernkori Magyarország Doktori programjának hallgatója, a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozatának titkára. Kutatásai során a Horthy-kor katolikus női sajtójával foglalkozik, érdeklődése a jelenkori nőtörténet mellett kiterjed az egyháztörténetre, valamint a társadalom- és életmódtörténetre.

Lovász Ádámadam.lovasz629@yahoo.com

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Filozófia Intézetének doktorandusza. Jelentősebb művei: A poszthumanizmus változatai (Horváth Márkkal és Nemes Zoltán Márióval, Prae, 2019), A valóság visszatérése (Horváth Márkkal és Losoncz Márkkal, Forum, 2019), Az érzet deterritorializációja (Gondolat, 2018), Látomások a lefejezésről (Horváth Márkkal, Savaria University Press, 2017), The System of Absentology in Ontological Philosophy (Cambridge Scholars Publishing, 2016).

Marton Mátém.matekaa@gmail.com

Az ELTE TDI Ókortörténeti Doktori Programjának hallgatója, klasszika-filológia szakos bölcsész. Kutatási területei a római köztársaság korának vallás- és kultúrtörténete, valamint az Augustus-kor.

Matolcsi Rékamreka139@gmail.com

Az ELTE TDI Modern Magyarország Doktori Programjának abszolvált PhD hallgatója. Kutatási területe a dualizmus politika- és társadalomtörténete; doktori kutatásában dualizmuskori felség- és királysértésekkel foglalkozik.

Menyhárt Barbaramenyhartbarbara96@gmail.com

Az ELTE Szociológia Doktori Iskola Társadalom- és Szociálpolitika Doktori Programjának hallgatója, szociálpolitikus, pszichopedagógia és autizmus spektrum pedagógiája szakos gyógypedagógus.

Mezei Hanna Mónika ● mezei.hannamonika@gmail.com 

Az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék doktori hallgatója, korábban a tanszék kulturális örökség tanulmányok mesterképzését végezte el. Emellett muzeológusként dolgozik a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltárban.

Mészáros Dániel91.m.daniel@gmail.com

2016-ban történelem alapszakos, 2019-ben levéltáros diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán, 2016 óta dolgozik az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárában. Kutatási területe a volt magyar császári és királyi honvédtisztek társadalomtörténete.

Mohr Szilárd ● mohr.szilard@gmail.com 

A Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolájában 2023-ban szerzett tudományos fokozatot. Disszertációját öt Baranya vármegyei gimnázium II. világháborús történetéből írta, fő kutatási érdeklődési területe a 20. század közepének oktatástörténete, azon belül a honvédelmi nevelés és az oktatásirányítás.

Molnár Csongor molnar.csongor@windowslive.com

Az ELTE TDI Művelődéstörténeti Doktori Programjának doktorandusza.

Molnár Péter

Történész, az ELTE BTK Középkori Történeti Tanszékének adjunktusa.

Morauszky Tamás ● tamasmorauszky@gmail.com 

Az ELTE BTK TDI Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Program negyedéves doktorandusza. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium intézményvezetője. Kutatási témája Tokaj-Hegyalja német nemzetiségeinek asszimilációja és a sváb múlt nyomai, különös tekintettel a malenkij robotra és annak társadalmi, kulturális következményeire Gáván és a németek által is lakott Vencsellőn.

Mravik Patrik Tamásmontventoux14@gmail.com

Történész, jelenleg a Ferenczy Múzeumi Centrum munkatársa, emellett az ELTE BTK Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszéken végzi doktori tanulmányait. Disszertációját a korai Kádár-korszak filmművészetének, filmkészítésének átalakulásáról írja. Főbb kutatási területei a filmkészítés társadalmi gyakorlatainak, valamint az ideológia és történetalkotás összefüggéseinek vizsgálata.

Nagy Andor

Történész, az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézetének tudományos segédmunkatársa.

Nagy Ágnesnagyagnes@bparchiv.hu

Történész-levéltáros, az ELTE Bölcsészettudományi Karán végzett történelem szakon, majd ugyanitt a Történettudományi Doktori Iskola Atelier Európai Historiográfi a és Társadalomtudományok Doktori Programjában folytatott PhDtanulmányai után 2011-ben szerzett doktori fokozatot a budapesti hatósági lakáskiutalás és a társbérletek 1944/1945 és 1953 közötti működéséről írt disszertációjával. Doktori tanulmányai alatt a párizsi EHESS mesterképzésén is részt vett. 2004 óta dolgozik Budapest Főváros Levéltárában, évek óta a magánirati fondok referenseként. Fő kutatási területe a budapesti lakhatás kérdése a 20. században, valamint a családi irathagyományozás társadalmi gyakorlata.

Nagy Ágostonnagy.agoston@uni-nke.hu

Eszmetörténész, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Eötvös József Kutatóközpont, Molnár Tamás Kutatóintézetének tudományos segédmunkatársa.

Nagy Jánosjancsi.nagy@gmail.com

Történész–levéltáros, Budapest Főváros Levéltárának főmunkatársa. Kutatási területei közé tartozik a 18. századi magyar országgyűlések politika- és társadalomtörténete, az országgyűlési pasquillus-irodalom, illetve a Jászkunság, különösen Kiskunlacháza helytörténete.

Nagy Zsófia Katalin

2009-ben végzett ELTE BTK történelem szakán, majd az ELTE ÁJK jogászképzésén szerzett diplomát 2012-ben. Jelenleg az ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjának hallgatója.

Németh Ágnes nemeth.agnes.h@gmail.com

AZ ELTE TDI Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történelem doktori programjának hallgatója. 2015 óta Budapest Főváros Levéltárának levéltárosa. Kutatási területe a környezettörténet, elsősorban a városi vízgazdálkodás vonatkozásában.

Nowak, Andrzej

Lengyel történész, a Jagelló Egyetem professzora, valamint a Lengyel Tudományos Akadémia Történeti Intézetén belül a Kelet-Európa és a 19–20. századi birodalmak története osztály vezetője.

Őze Eszteroze.eszter@gmail.com

Az ELTE FDI Film-, Média- és Kultúraelméleti Doktori Programjának hallgatója, kutatási témája a két világháború közötti munkáskultúra és múzeumtörténet. Disszertációját a társadalmi múzeumok hálózatáról írja. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetőségi tagja, független kurátor.

Pachucki, Mark A.

Szociológus, a massachussettsi egyetem docense

Pap Péter István peteristvanpap@gmail.com

Jelenkorkutató, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem doktorandusza. Kutatási területe a nyolcvanas évek kulturális közélete, a különböző ellenzéki, félellenzéki, alternatív mozgalmak kialakulása, továbbá az 1989/90-es átmenet politikai és kulturális szcénájának társadalom- és eszmetörténete. Disszertációjának témája Csengey Dénes (történeti) biográfiája.

Pálfalvi Lajos idegentoll@t-online.hu

Irodalomtörténész és műfordító. Lengyel irodalmat tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Lengyel Tanszékén. Az elmúlt években főként a posztkolonialista irodalomkutatás közép- és kelet-európai honosításával foglalkozott.

Pálóczi Éva Kata ● kata.palo90@gmail.com

2015-ben végzett az ELTE BTK Hungarológia mesterképzésén, jelenleg az ELTE TDI Művelődéstörténeti Programjának doktorandusza. Kutatási területe a magyarországi tuberkolózis elleni küzdelem története a 19–20. század fordulóján. 

Perényi Roland

Az ELTE BTK-n végzett történelem–német nyelvtanár szakon. Doktori értekezését 2010-ben védte meg. Kutatási területe a 19–20. századi Budapest bűnözésének, valamint különböző társadalmi problémáinak története. Jelenleg a Kiscelli Múzeum főmuzeológusa, a Budapesti Történeti Múzeum Újkori Várostörténeti Főosztályának főosztályvezetője.

Pikli Natália pikli.natalia@btk.elte.hu

Az ELTE BTK Anglisztika Tanszékének oktatója, emellett meghívott előadóként tart Shakespeare-szemináriumokat a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. A Magyar Shakespeare Bizottság elnökségi tagja, 2018 novemberétől elnöke, több külföldi és hazai Shakespeare társaság tagja, rendszeresen publikál angol és magyar nyelven a kora újkori populáris kultúráról, Shakespeare és kortársai munkáiról, valamint kortárs dráma és színház témakörben.

Pintér Bálint pinter.balint@indamail.hu

2016-ban végzett a PPKE BTK szabad bölcsészet alapszak művészettörténet specializációján. 2018-ban diplomát szerzett az ELTE BTK művészettörténet mesterképzés újkori művészet szakirányán. 2019-től az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola művészettörténet programjának hallgatója. Kutatási területe a sorozatgyártott épületkerámiák hatása a 19. századi építészeti gyakorlatra, különös figyelmet fordítva a wagrami terrakottagyár termékeire.

Příhoda, Marek

Cseh szlavista. A Kelet-Európai Tanulmányok Intézetének igazgatóhelyettese a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán, valamint a Boris Nemtsov Academic Center igazgatója. Kutatási területe Kelet- és Délkelet-Európa középkori és kora újkori története és irodalma.

Rachamimov, Iris (Alon) irisrchmmv@tauex.tau.ac.il

A Tel-Avivi Egyetem oktatója, kutatási területe a modernkori Európa története.

Rácz K. Benceracz.k.bence33@gmail.com

2018 óta az ELTE BTK történelem–angol szakos hallgatója. Kutatási területe a 17–18. századi boszorkányüldözés társadalom- és kultúrtörténete és annak historiográfiája, különös tekintettel a nyugat-magyarországi mezővárosok üldözési hullámaira.

Rjabcsuk, Mikola

Az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Politikai és Etnikai Tanulmányok Intézetének tudományos főmunkatársa. A legfontosabb ukrán véleményformáló folyóirat, a Kritika alapítója. Kiemelkedő szerepe volt a posztkoloniális szemléletmód ukrajnai, illetve közép- és kelet-európai meghonosításában. Érdeklődési területei a civil társadalom, az állam- és nemzetépítés, a nemzeti identitás, valamint a posztkommunista átmenet Ukrajnában és Kelet-Európában.

Romsics Gergely romsics.gergely@btk.mta.hu

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatója. Kutatási témakörei a kollektív emlékezet, a historiográfia, valamint a külpolitikai gondolkodás története és elméletei, elsősorban Közép-Európában és a 20. század első felében.

Rose, Nikolas

Brit szociológus, a londoni King's College professzora, kutatásai a pszi-tudományokra, a biopolitika, -etika és -medicina kérdéseire fókuszálnak.

Rózsás Zsuzsannarozsaszsuzsanna333@gmail.com

Az ELTE ÁJK Kriminológia Doktori Programjának doktorandusza. Érdeklődési területe a társadalmi nemek tudománya, a feminista kriminológia és a családon belüli erőszak témakörei. Kutatómunkája az intim partner elleni erőszak sértettjei számára elérhető áldozatvédelem hatékonyságára fókuszál.

Rudolf Veronikarudolfveronika94@gmail.com

Az ELTE TDI doktorjelöltje. Kutatási témája a középkori magyar diplomáciatörténet, különös tekintettel a 13. századi ausztriai–cseh–magyar kapcsolatokra.

Sauer, Walterwalter.sauer@univie.ac.at

Osztrák történész. A Bécsi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtörténeti Intézetének egyetemi tanára. Legfőbb kutatási területei közé tartozik Afrika története, a migráció, valamint a Habsburg Monarchia és a gyarmatosítás kérdése.

Schimanski, Johanjohan.schimanski@ilos.uio.no

Az Oslói Egyetem oktatója. Szakterülete az összehasonlító irodalomtudomány. Kutatási területei a 18. századi irodalmi hamisítások, a walesi irodalom, a science fiction, a nemzeti identitás az irodalomban, a posztkolonializmus és a határpoétika (border poetics).

Shelekpayev, Nari

Az Université de Montréal Történettudományi Tanszékének doktorandusza. Disszertációját az 1850–2000 közötti brazíliai, kanadai, kazahsztáni és németországi fővárosfejlesztésekről írja. A szerkesztésében jelent meg az Empires, Nations and Private Lives: Essays on the Social and Cultural History of the Great War című tanulmánykötet.

Sipos Nikoletta sipos.nikoletta96@gmail.com

A Debreceni Egyetem Történelmi és Néprajzi Doktori Iskolájának harmadéves hallgatója. Kutatási területe a devianciák két világháború közötti budapesti jellemzői, ezen belül is legfőképpen a női bűnözés társadalomtörténete és sajtóreprezentációja.

Sonkoly Gábor

Az ELTE BTK Történeti Intézetének tudományos és külügyi intézetigazgató-helyettese, az Atelier tanszékvezetője, a TEMA Erasmus Mundus Európai Mesterképzés tudományos koordinátora. Kutatási területe az új- és jelenkori várostörténet, valamint a kulturális örökség és a történelem viszonya.

Spring, Ulrikeulrike.spring@iakh.uio.no

Osztrák származású történész, az Oslói Egyetem docense. Érdeklődési területei a 19–20. századi európai történelem, az utazási kultúra, különösen az Északi-sark, Norvégia és a Habsburg Monarchia viszonylatában.

Svégel Fannifanni.svegel@hotmail.com

Etnográfus, az ELTE TDI Európai Etnológia Doktori Programjának doktorandusza. Történeti és társadalomnéprajzi kutatásai során a 20. századi női reprodukcióval, bábasággal, születéssel és születésszabályozással, valamint a nők elleni erőszakkal foglalkozik.

Szabó Levente

Történész, a SZTE Történelemtudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója.

Szabó Péter peter.szabo@ibot.cas.cz

Környezettörténész, a Cseh Tudományos Akadémia Botanikai Kutatóintézetének tudományos munkatársa. Fő kutatási területe a közép-európai erdők története, illetve az ökológia és a történettudomány együttműködésének módszertani és gyakorlati vonatkozásai.

Szabó Róbert Károly rszabo.elte@gmail.com

Az ELTE TDI Társadalom- és Gazdaságtörténet Doktori Programjának másodéves doktorandusza. Kutatási területe tágabb értelemben a 19–20. századi társadalomés oktatástörténet, az iskola és mobilitás összefüggéseinek vizsgálata, különös tekintettel az első világháború időszakára.

Szabó Viktor viktor.szabo1978@gmail.com

Az Eszterházy Károly Egyetem Kulturális és Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa. Történészi szakterülete a 20. századi diktatúrák propagandája.

Szécsényi Mihály

Történész és levéltáros, az NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár munkatársa.

Székely Juli ● szekely.julia@tatk.elte.hu

Magyar és művészettörténet szakon végzett az ELTÉ-n, majd a CEU szociológia szakán szerzett MA diplomát és PhD fokozatot. Jelenleg az ELTE Szociológia Tanszékének adjunktusa. Kutatási területei a művészetszociológia, városszociológia, emlékezetszociológia és mindezek keresztmetszetei.

Szépvölgyi Enikő ● szepvolgyieniko@gmail.com

A Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogászhallgatója, a Batthyány Lajos Szakkollégium tagja. Kutatási területe a határozatlan tartalmú intézkedések büntetőjogi szabályozása a visszaeső bűnelkövetőkkel szemben a 20. századi Magyarországon; a dologház, a szigorított dologház és a szigorított őrizet jogintézmények vizsgálata.

Szilágyi Adrienn szilagyi.adrienn@abtk.hu

Történész, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa, az MTA Lendület Családtörténeti Kutatócsoport tagja. Kutatási területei közé tartoznak a 19. századi magyar családtörténet, uradalomtörténet és nemességtörténet.

Szilágyi Mártonszilagyi.marton@btk.elte.hu

1990-ben végzett az ELTE Bölcsészkarán magyar és történelem szakon. A Sic Itur ad Astra Folyóirat egyik alapítója. Jelenleg egyetemi tanár, az ELTE BTK 18–19. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének vezetője.

Szokola Lászlószokolalaslo@gmail.com

Mesterszakos tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem történelem szakán végezte, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem szlavisztika szakának lengyel szakirányán szerzett alapszakos diplomát. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájának negyedéves doktorandusza. Kutatási területe alapvetően a késő középkori magyar történelem, de aktívan foglalkozik a magyar–lengyel történelmi kapcsolatok különböző kérdéseivel is.

Takács Judit

Szociológus, tudományos tanácsadó az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetében. Az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar–történelem, majd kulturális antropológia szakon diplomázott, MA in Social Sciences fokozatát 1994-ben szerezte az Amszterdami Egyetemen. 2002-ben védte meg szociológiai doktori disszertációját a mai Budapesti Corvinus Egyetemen. 2011-től a szociológiai tudományok habilitált doktora. Főbb kutatási területei közé tartozik a homoszexualitás társadalomtörténete, az LMBTIQ+ emberek társadalmi helyzete, HIV/AIDS prevenció, valamint a családi gyakorlatok változásai, a törődő apaság és a gyermektelenség

Tangl Balázstanglbalazs@gmail.com

Történész, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum – Smidt Múzeum munkatársa. Fő kutatási területe a cs. és kir. hadsereg és a magyar társadalom kapcsolata a 19. századi Magyarországon, különös tekintettel a dualizmus időszakára. Jelenleg a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének ösztöndíjasaként a katonai elhelyezést mint vállalkozási formát kutatja a 19. század második felében és a 20. század elején Kőszeg és Szombathely példáján.

Tarafás Imretarafasimre@gmail.com

Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszékének tanársegéde. Fő érdeklődési területe az Osztrák–Magyar Monarchia összehasonlító története, különös tekintettel az eszmetörténet és historiográfia kapcsolataira.

Thum, Gregorthum@pitt.edu

Német történész, a Pittsburgh-i Egyetem Történelem Tanszékének docense. Kutatási területei Közép-Európa 19–20. századi történelme, különös tekintettel a kelet-közép-európai német határvidékre. Emellett lengyel–német kapcsolatokkal, a Német Birodalom történetével, valamint a kényszerű migráció és az európai integráció kérdésével is foglalkozik.

Tompa Lászlótompalaszlo92@gmail.com

Történész, az ELTE TDI Művelődéstörténet Doktori Programjának doktorjelöltje, Budapest Főváros Levéltárának munkatársa. Fő kutatási területe a 18. századi vidék társadalom- és gazdaságtörténete; doktori disszertációját az újszerzésű Batthyány-birtokok 18. századi revitalizációjának témájában készíti. Tagja a MTA BTK Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport uradalomkutatási műhelyének, ahol jelenleg a Mária Terézia-féle úrbérrendezés jogi aspektusainak regionális mintázatait vizsgálja; kiemelten érdeklődik a mikrotörténelem iránt.

Tóth Károly

2007-ben végzett az ELTE BTK művészettörténet–történelem szakán, 2013-ban védte meg művészettörténeti disszertációját ugyanitt. Kutatási területe a 19–20. századi magyar és európai művészet és a művészettörténet tudománytörténete. A cikk megírásának időszakában Edvard Munch-ösztöndíjasként Oslóban élt és kutatott.

Tóth Kelementoth.kele@gmail.com

Az ELTE TDI Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Programjának doktorandusza. Egyetemi tanulmányait az ELTE-n végezte történelem, valamint kulturális örökség tanulmányok szakon. Kutatási érdeklődése a 19. századi Magyarország társadalom- és kultúrtörténetére irányul.

Tóth Nikolett tothnicole94@gmail.com

Az ELTE TDI Modernkori Magyarország Doktori Programjának hallgatója. Érdeklődési köre a 20. századi nőtörténet, kutatási témája a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének átfogó vizsgálata.

Tömöry Miklóstoemoery@gmail.com

Az ELTE TDI Atelier Interdiszciplináris Történeti Doktori Programjának hallgatója, kutatási témája a pest-budai és újvidéki szerb nemzeti mozgalom önreprezentációja és térhasználata 1860 és 1876 között.

Trádler Henriettatradler.henrietta@gmail.com

Az ELTE TDI Társadalom- és Gazdaságtörténeti Doktori Programjának doktorjelöltje, kulturális menedzser (Tripont Cultural Heritage Solution). Kutatási területe a 19–20. századi társadalomtörténet.

Tyereskovits, Pavel

Belarusz etnológus, történész, kultúrantropológus, a Belarusz Állami Egyetem Etnológiai, Muzeológiai és Művészettörténeti Tanszékének alapítója. A vilniusi Európai Bölcsészettudományi Egyetem (EHU) professzora. Kutatási területe a nacionalizmus elmélete és története Belaruszban, valamint Közép- és Kelet-Európában.

Ureczky Eszterureczky.eszter@arts.unideb.hu

A Debreceni Egyetem Angol–Amerikai Intézetének Brit Kultúra Tanszékén adjunktus, kutatási területe a kortárs brit irodalom és a kortárs európai film, melyeket elsősorban kultúrorvostani, biopolitikai és fogyatékosságtudományi szempontokból vizsgál.

Varga Lujza

Történész, muzeológus, a PPKE Történelemtudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója és a Magyar Nemzeti Múzeum kabinetvezetője.

Varró Orsolya callisso13@gmail.com

Az ELTE TDI negyedéves negyedéves hallgatója. Kutatási területe a 10–11. századi francia politikai gondolkodás és joggyakorlat, disszertációjának témája a marseille-i Szent Viktor-apátság beilleszkedése a 11. századi provence-i társadalomba.

Vas Máté vasm4te@gmail.com

Az ELTE TDI doktorjelöltje, kutatási területe a középkori vallástörténet és a nemi szerepek. Disszertációjának témája a 14. századi maszkulinitás.

Vámos Esztereszter.vamos@gmail.com

A PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola „Európa és a magyarság a 18–20. században” program doktorjelöltje. Kutatási területe a Horthy-korszak szabadidős és szórakozási szokásai, disszertációjában a két háború közötti Pécs szórakozási módjait vizsgálja.

Veress Dániel

Az ELTE BTK Atelier doktorjelöltje. A hosszú 19. század művészetének és nacionalizmusának történetével foglalkozik.

Vida Benceszotarport@gmail.com

Az ELTE TDI Kora Újkori Magyar Történelem Doktori Programjának doktorandusza. Kutatási területe a kora újkor információtörténelme, jelenleg Bethlen Miklós kancellár kapcsolati hálójának modellezésével és rekonstruálásával foglalkozik, az információtörténet mellett a hálózatelmélet eredményeire támaszkodva.

Virág Csillaviragcsilla1995@gmail.com

Az ELTE TDI doktorandusz hallgatója, kutatási témája az énekmondók, illetve az általuk közvetített szövegek szerepe a társadalmi rétegek közti kommunikációban, a társadalmi rétegek egymáshoz való viszonyának alakításában a kora újkori Angliában.

Vörös Boldizsárvoros.boldizsar@btk.mta.hu

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, kutatási területe a 19–20. századi magyar művelődéstörténet, főként a politikai propaganda története.

Vrabély Márkvrabelymarktibor@gmail.com

Az ELTE ITDI Magyar és európai reneszánsz programjának hallgatója, érdeklődési területe a késő középkori magyar nyelvű irodalom és a magyarországi ferences szerzetesek irodalmi és kulturális jelentősége. Az alapképzés alatt kezdett el dolgozni a Régi Magyar Exemplumadatbázis projektben, amelynek jelenleg főmunkatársa.

Wojciechowski Patrícia patricia.patti12@gmail.com

A germanisztika alapszakot követően 2021-ben végzett az ELTE BTK KözépEurópa tanulmányok mesterképzésén. Kutatásai során a hatalmi változások, illetve a multietnikumú és multikonfesszionális lakosság Vilnius városképére gyakorolt hatásának alakulását vizsgálta.

W. Somogyi Judit

Nyelvész, a PPKE BTK Romanisztikai Intézetének adjunktusa.

Zsidi Bernát ● zsidibernat@gmail.com 

Az ELTE TDI Modernkori Magyarország Doktori Programjának negyedéves hallgatója, az Akadémiai Levéltár levéltárosa.

2023.05.07.