Szerzőinknek

A folyóiratba publikálni szándékozó szerzőktől a következőket kérjük
 

Kéziratleadás

 • A publikálni kívánt munkát e-mailben, csatolt fájlként juttassák el a szerkesztőséghez.

 • A dolgozatot a következőképpen szerkesszék: használjanak Times New Roman betűtípust, 12-es betűméretet, másfeles sortávolságot, de ne használjanak tabulátorokat, oldaltöréseket, sorkihagyásokat és a szöveget balra zárva juttassák el hozzánk.

 • Az idézeteket kurziválják.

 • Az évszázadokat arab számmal jelöljék.

Jegyzetelés

 • A dolgozatban ún. szerző–évszám lábjegyzetelést alkalmazzanak folyamatos számozással, vagyis a lábjegyzetekben csak a hivatkozott mű szerzőjének vezetékneve és a mű keletkezésének időpontja, valamint – ha nem a teljes munkára hivatkozunk – a felhasznált szöveg oldalszáma jelenjék meg. E rövidítések feloldását a munka végére elhelyezett irodalomjegyzék tartalmazza.
  pl.: Ránki, 1981. 55. 

 • Ha a szerző neve nem ismert, alkalmazza az N. N. (nomen nescio, azaz nevét nem tudom) rövidítést. Ha a hivatkozott mű kiadásának ideje ismeretlen, akkor az é. n. (évszám nélkül) rövidítést használja.
  pl.: N. N., é. n. 116. 

 • Ha valamely adat magából a hivatkozott műből nem derül ki, de máshonnan pótolni lehet, akkor szögletes zárójelbe kerüljön.
  pl.: Szabó, [1941]. 89. 

 • Az oldalszám után ne tegyen „o.” vagy „p.” betűt.

 • E szabályok alól kivételt jelentenek a levéltári források, amelyekre a következőképpen hivatkozunk a lábjegyzetekben:

 • A forrás címe [levél esetén: X levele Y-nak (Keltezés helye, időpontja.)], a forrást őrző levéltár neve [többszöri előfordulás esetén rövidítve] és a forrás levéltári jelzete.

Irodalomjegyzék

 • Arra kérjük szerzőinket, hogy ne a már folyóiratunkban megjelent tanulmányok bibliográfiáinak formátumát igyekezzenek utánozni, hanem az itt leírt módon járjanak el, mert ezzel könnyítik meg a szerkesztési munkát. Ne használjanak tehát kiskapitális betűket, tabulátorokat stb.
 • A keresztneveket ne rövidítsék, kivéve azoknál a szerzőknél (például E. H. Carr), akik azt maguk sem tüntetik fel munkáikon.

 • Ha van ilyen, jelöljék meg a munka fordítóját is.

 • A „szerk.” (szerkesztette) rövidítést mindig az adott mű nyelvén adják meg. Pl. angol szöveg esetén: Ed.

 • Amennyiben valamely adat nincs feltüntetve a felhasznált munkán, a szerzők használják a h. n. (helymegjelölés nélkül), é. n. (évszám nélkül), k. n. (kiadó nélkül), N. N. (nomen nescio) rövidítéseket a hiány jelzésére.

 • Ha valamely adat magából a hivatkozott műből nem derül ki, de máshonnan pótolni lehet, akkor szögletes zárójelbe kerüljön.

 • A bibliográfiában a források ne váljanak külön a szakirodalomtól.

Hivatkozási minták

a) hivatkozás szerző munkájára

Szerző vezetékneve

Kiadási év Szerző(k): A könyv címe. Kötet száma. Ford.: Fordító neve. Kiadás száma. Kiadás helye(i), kiadó(k), kiadási év. (Sorozatcím, sorozati szám)

pl.: Braudel

2003 Braudel, Fernand: Franciaország identitása. A tér és a történelem. I. kötet. Ford.: Mihancsik Zsófia. Budapest, Helikon, 2003.

Szabó–Tonk

1992 Szabó Miklós – Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban 1521–1700. Szeged, József Attila Tudományegyetem, 1992. (Fontes rerum scholasticarum, 4.)

b) hivatkozás szerkesztő által összeállított munkára:

Szerkesztő vezetékneve

Kiadási év A könyv címe. Szerk.: Név. Ford: Fordító neve. Kiadás száma. Kiadás helye, kiadó, kiadási év. (Sorozatcím, sorozati szám)

pl.: Mezey

2003 Magyar alkotmánytörténet. Szerk.: Mezey Barna. 5. kiad. Budapest, Osiris, 2003. (Osiris tankönyvek)

c) hivatkozás tanulmánykötetben megjelent írásra:

Vezetéknév

Kiadási év A tanulmány szerzője: A tanulmány címe. Ford.: Fordító neve. In: A tanulmánykötet címe. Szerk.: A szerkesztő neve. Kiadás száma. Kiadás helye, kiadó, kiadás éve. (Sorozatcím, sorozati szám.) Oldalszám.

pl.: Mályusz

1932 Mályusz Elemér: A népiség története. In: A magyar történetírás új útjai. Szerk.: Hóman Bálint. 2. kiad. Budapest, Magyar Szemle, 1932. (Magyar Szemle könyvei, 3.) 237–268.

d) hivatkozás folyóiratban megjelenő tanulmányra:

Vezetéknév

Megjelenési év Szerző: A tanulmány címe. Ford.: Fordító neve. A folyóirat címe, Évfolyam. (Megjelenési év) Szám. Oldalszám.

pl.: White

2001 White, Hayden: A történelem poétikája. Ford.: Kisantal Tamás – Szeberényi Gábor. Aetas, 16. (2001) 1. sz. 134–164.

e) hivatkozás napilapban megjelenő cikkre:

Vezetéknév

Megjelenés éve Szerző: A cikk címe. Ford.: Fordító neve. A napilap címe, Évfolyam. (Megjelenési dátum) Szám. Oldalszám.

pl.: Csapody

1999 Csapody Tamás: Alezredes a fegyelmi bírák előtt. Magyar Hírlap, 32. (1999. január 28.) 23. sz. 7.

f) hivatkozás világhálós tartalmakra

Vezetéknév

Szerző: Cím. Ford.: Fordító neve. [URL cím szóköz] Megtekintés időpontja.

pl.: (a példaként megadott oldalon további információk lelhetők nem csak a világ­hálós hivatkozásokra vonatkozóan):

Page

Page, Melvin E.: A Brief Citation Guide for Internet Sources in History and the Humanities. [http://www.h-net.org/about/citation] 2006. december 16.

2023.05.01.